Yatırım Stratejisi

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.12.2022 tarihli kararı ile; portföy getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılacak Eşik Değer'in aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

                                                                 

Portföyün Eşik Değeri: BIST TLREF Endeksi

 

Portföyün Yatırım Stratejisi:

Portföy Net Aktif Değeri esas alınarak; portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

VKFYO

  ALT SINIR ÜST SINIR
Vadeli Mevduat (TL) / Katılma Hesabı (TL) - (12 aydan uzun vadeli olmamak üzere) 0% 10%
Kamu ve / veya Özel Sektör Borçlanma Araçları 0% 100%
Yabancı Kamu ve / veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond) 0% 100%
Pay Senedi 0% 100%
Ters Repo 0% 100%
Takasbank Borsa Para Piyasası 0% 20%
Repo 0% 10%
Borsa Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu  0% 20%
Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri 0% 5%
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile  bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları 0% 20%
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0% 25%
Yatırım Kuruluşu ve Ortaklık Varantları ile Yatırım Kuruluşu Sertifikaları 0% 10%
Kamu ve / veya Özel Sektör Kira Sertifikası 0% 25%
Tabloda yer almayan her türlü varlık, araç ve işlemlerin portföyde kullanımında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurul düzenlemelerinde yer alan sınırlama ve hükümlere uyulur.    

 

===========================================================================

 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29.12.2016 tarihli kararı ile; Karşılaştırma ölçütü kullanımının sonlandırılması sebebiyle, portföy getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılacak Eşik Değer'in aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

                                                                 

Portföyün Eşik Değeri: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat  (TL) Endeksi  +  %1

 

Portföyün Yatırım Stratejisi:

Portföy Net Aktif Değeri esas alınarak; portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

VKFYO

  ALT SINIR ÜST SINIR
Vadeli Mevduat (TL) / Katılma Hesabı (TL) - (12 aydan uzun vadeli olmamak üzere) 0% 10%
Kamu ve / veya Özel Sektör Borçlanma Araçları 0% 100%
Yabancı Kamu ve / veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond) 0% 10%
Pay Senedi 0% 100%
Ters Repo 0% 100%
Takasbank Borsa Para Piyasası 0% 20%
Repo 0% 10%
Borsa Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu  0% 20%
Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri 0% 5%
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile  bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları 0% 20%
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0% 25%
Yatırım Kuruluşu ve Ortaklık Varantları ile Yatırım Kuruluşu Sertifikaları 0% 10%
Kamu ve / veya Özel Sektör Kira Sertifikası 0% 25%
Tabloda yer almayan her türlü varlık, araç ve işlemlerin portföyde kullanımında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurul düzenlemelerinde yer alan sınırlama ve hükümlere uyulur.    

 

===========================================================================

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.09.2016 tarihli kararı ile; Karşılaştırma Ölçütünde herhangi bir değişiklik yapılmadan Yatırım Strateji Bandının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.

 

Yatırım Stratejisi Bandı

 

%0-%35 Pay Senedi

%35-%65 DIBS - Özel Sektör Tahvili/Bonosu - Eurobond

%20-%50 Repo - Ters Repo - BPP - Yatırım Fonu Katılma Payı

%0-%10 Vadeli Mevduat ve Katılım Hesabı (12 aya kadar)

%0-%5 Türev Araç Primleri

 
 
 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.02.2016 tarihli kararı ile; Karşılaştırma ölçütünde değişiklik yapılmadan, Yatırım Stratejisi aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.
 

Yatırım Stratejisi Bandı

%5-%35 Pay Senedi
%40-%70 DIBS - Özel Sektör Tahvili/Bonosu - Eurobond
%25-%55 Repo - Ters Repo - BPP - Yatırım Fonu Katılma Payı
%0-%10 Vadeli Mevduat ve Katılım Hesabı (12 aya kadar)
%0-%5 Türev Araç Primleri

Karşılaştırma Ölçütü

%25 BIST Ulusal 100 Endeksi
%35 BIST-KYD DIBS 182 Gün
%30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi
%5 BIST-KYD Eurobond Endeksleri

 

 

Karşılaştırma Ölçütü / Yatırım Strateji Bandının 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıdaki gibi revize edilmesine karar verilmiştir.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  31.12.2015 tarihli kararı ile

 

 Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bandı
 %25 BIST Ulusal 100 Endeksi  %5 - %35 Pay Senedi
 %35 BIST - KYD DIBS 182 Gün  %40 - %70 DIBS - Özel Sektör Tahvili / Bonosu
 %30 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi  %25 - %55 Repo - Ters Repo - BPP - Yatırım Fonu Katılma Payı
 %5 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi  %0 - %10 Vadeli Mevduat ve Katılım Hesabı (12 aya kadar)
 %5 BIST - KYD Eurobond Endeksleri  %0 - %5 Türev Araçlar

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından BIST-BAP Endeksleri'nin hesaplanmasına 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle son verilecek olması sebebi ile Şirketimiz Karşılaştırma Ölçütünde kullanılan endekslerin aşağıdaki şekilde revizesine karar verilmiştir.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  01.07.2015 tarihli kararı ile
 

 Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bandı
 %30 BIST Ulusal 100 Endeksi  %5 - %35 Pay Senedi
 %35 BIST - KYD DIBS 182 Gün  %40 - %70 DIBS - Özel Sektör Tahvili - Banka Bonosu
 %30 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi  %25 - %55 Repo - Ters Repo - BPP
 %5 Mevduat Brüt Endeksi  %0 - %10 Vadeli Mevduat ve Katılım Hesabı (12 aya kadar)

 

 

Ortaklık portföyüne katılım hesabı işlemlerinin de dahil edilebilmesi için karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  25.06.2015 tarihli kararı ile

 

Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bandı
%30 BİST Ulusal 100 Endeksi %10-%40 Pay Senedi
%35 BİST 182 gün DİBS Performans Endeksi %35-%65 DİBS-Özel Sektör Tahvili-Banka Bonosu
%30 BİST Repo Endeksi %25-%55 Ters Repo-BPP
%5 Mevduat Brüt Endeksi %0-%10 Vadeli Mevduaty ve Katılım Hesabı (12 aya kadar)

 

 

Şirketimizce; SPK'nun VII-128.5 sayılı (Eski Tebliğ: Seri:V, No:60 ) "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" gereği performans kıyaslamasında kullanılacak karşılaştırma ölçütleri ile yatırım stratejisinin görüşülerek aşağıdaki şekilde güncellenmesine ve Mevduat Brüt Endeksinin tespitinde Şirket Yatırım Kurulu'nun önerisi ile belirlenen 5 büyük bankanın mevduat oranlarını alma yönündeki kararının kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  29.01.2015 tarihli kararı ile

 

Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bandı
%30 BİST Ulusal 100 Endeksi %10-%40 Pay Senedi
%35 BİST 182 Gün DİBS Performans Endeksi %35-%65 DIBS-Özel Sektör Tahvili-Banka Bonosu
%30 BİST Repo Endeksi %25-%55 Ters Repo-BPP
%5 Mevduat Brüt Endeksi (*) %0 - %10 Vadeli Mevduat (12 aya kadar)

 

* Yatırım Kurulumuzun belirlediği 5 büyük bankanın mevduat oranlarının ağırlıklı ortalaması alınarak günlük bazda hesaplanacaktır.

 

 

Seri V, No:60 sayılı “Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” gereği performans kıyaslamasında kullanılacak karşılaştırma ölçütü olarak

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  30.01.2014 tarihli kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü  Yatırım Stratejisi Bandı
%30 BİST Ulusal 100 Endeksi %10-%40 Pay Senedi
%35 BİST 182 Gün DİBS Performans Endeksi %35-%65 DIBS-Özel Sektör Tahvili-Banka Bonosu
%35 BİST Repo Endeksi %25-%55 Ters Repo-BPP

 

 

Seri V, No:60 sayılı “Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” gereği performans kıyaslamasında kullanılacak karşılaştırma ölçütü olarak

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  07.01.2014 tarihli kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü  Yatırım Stratejisi Bandı
%25 BİST Ulusal 100 Endeksi %10-%40 Pay Senedi
%35 KYD Bono Endeksi 182 Gün %35-%65 DIBS-Özel Sektör Tahvili-Banka Bonosu
%35 KYD Brüt O/N Repo Endeksi %25-%55 Ters Repo-BPP
%5 KYD Eurobond Endeksi USD/TL %0-%30 Döviz Cinsi Tahvil-Eurobond

 

 

Seri V, No:60 sayılı “Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” gereği performans kıyaslamasında kullanılacak karşılaştırma ölçütü olarak

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  21.06.2013 tarihli kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü  Yatırım Stratejisi Bandı
%25 BİST Ulusal 100 Endeksi %20-%50 Pay Senedi
%35 KYD Bono Endeksi 182 Gün %30-%60 DIBS-Özel Sektör Tahvili-Banka Bonosu
%35 KYD Brüt O/N Repo Endeksi %20-%50 Ters Repo-BPP
%5 KYD Eurobond Endeksi USD/TL %0-%30 Döviz Cinsi Tahvil-Eurobond

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  12.02.2013 tarihli kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü  Yatırım Stratejisi Bandı
%25 İMKB Ulusal 100 Endeksi %15-%45 Hisse Senedi
%35 KYD Bono Endeksi 182 Gün %30-%60 DIBS-Özel Sektör Tahvili-Banka Bonosu
%35 KYD Brüt O/N Repo Endeksi %25-%55 Ters Repo-BPP
%5 KYD Eurobond Endeksi USD/TL %0-%30 Döviz Cinsi Tahvil-Eurobond

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  29.06.2012 tarihli kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü  Yatırım Stratejisi Bandı
%25 İMKB Ulusal 100 Endeksi %10-%40 Hisse Senedi
%35 KYD 182 Günlük DIBS Endeksi %20-%50 DIBS-Özel Sektör Tahvili-Banka Bonosu
%35 KYD Brüt O/N Repo Endeksi %40-%70 Ters Repo-BPP
%5 KYD Eurobond Bono Endeksi USD/TL %0-%30 Döviz Cinsi Tahvil-Eurobond

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  27.04.2012 tarih ve 27 nolu kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü  Yatırım Stratejisi Bandı
%25 İMKB Ulusal 100 Endeksi %10-%40 Hisse Senedi
%35 KYD 182 Günlük DIBS Endeksi %20-%50 DIBS-Özel Sektör Tahvili-Banka Bonosu
%35 KYD Brüt O/N Repo Endeksi %40-%70 Ters Repo-BPP
%5 KYD FXDIBS Bono Endeksi %0-%30 Döviz Cinsi Tahvil-Eurobond

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun  03.06.2011 tarih ve 25 nolu kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü  Yatırım Stratejisi Bandı
%35 İMKB Ulusal 100 Endeksi %25-%55 Hisse Senedi
%35 KYD 182 Günlük DIBS Endeksi %20-%50 DIBS-Özel Sektör Tahvili-Banka Bonosu
%20 KYD Brüt O/N Repo Endeksi %25-%55 Ters Repo-BPP
%10 KYD FXDIBS Bono Endeksi %0-%30 Döviz Cinsi Tahvil-Eurobond

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.12.2010 tarih ve 39 nolu kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü  Yatırım Stratejisi Bandı
%35 İMKB Ulusal 100 Endeksi %25-55 Hisse Senedi
%35 KYD 182 Günlük DIBS Endeksi %20-%50 DIBS
%20 KYD Brüt O/N Repo Endeksi %25-55 Ters Repo-BPP
%10 KYD FXDIBS Bono Endeksi %0-%30 Döviz Cinsi Tahvil-Eurobond

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.12.2009 tarih ve 38 nolu kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü  Yatırım Stratejisi Bandı
%35 İMKB Ulusal 100 Endeksi %25-%55 Hisse Senedi
%35 KYD 182 Günlük DIBS Endeksi %30-%60 DIBS
%20 KYD Brüt O/N Repo Endeksi %15-%45 Ters Repo-BPP
%10 KYD FXDIBS Bono Endeksi %0-%30 Döviz Cinsi Tahvil-Eurobond

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.02.2008 tarih ve 7 nolu kararı ile
 

 

Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bandı
%30 İMKB Ulusal 100 Endeksi %25-%55 Hisse Senedi
%50 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi %30-%60 Devlet İç Borçlanma Senetleri
%20 KYD Net O/N Repo Endeksi %15-%45 Ters Repo-BPP

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.01.2008 tarih ve 2 nolu kararı ile,
 

Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bandı
%30 İMKB Ulusal 100 Endeksi %25-55 Hisse Senedi
%50 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi %30-60 DİBS
%20 KYD Net O/N Repo Endeksi %20-50 Ters Repo BPP

 
 

Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejisi Bandı
%40 İMKB Ulusal 100 Endeksi %25-55 Hisse Senedi
%30 İMKB Repo Endeksi %30-60 TersRepo-BPP %30
İMKB EA 180 %10-40 DİBS