Payların Geri Alımı Politikası

“Şirketin kendi paylarını geri alımında uygulayacağı yöntem ve oluşturacağı politikalarda SPK, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği,  23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuatı esas alınır.

Bu konuda oluşturulacak politikalar geri alım tarihinden makul ve mevzuatta belirlenen süreler içerisinde Şirketin internet sayfası  ve diğer Kamuyu Aydınlatma araçları vasıtası ile; hissedarlar, menfaat sahipleri ve kamuya duyurulur.

Çağrı yolu ile pay senedi veya vekâlet toplanmasında hazırlanan ve SPK tarafından hazırlanması zorunlu bilgi formları ve benzeri formlara süresi içerisinde bu bölümde yer verilir.”